JAMB CBT App 2024 (Android Phone): Score 280 and Above in JAMB 2024 Without Expo/Runs. Download JAMB CBT App Here

JAMB CBT SOFTWARE 2024 (PC/Computer): Score 280 and Above in JAMB 2024 Without Expo/Runs. Download JAMB CBT Software Here

WAEC Syllabus for Igbo PDF Download 2021/2022

Are you looking for WAEC Syllabus for Igbo for 2021/2022? If you are interested in WAEC syllabus for Igbo, then am pleased to let you know that the West African Examination Council (WAEC) has released the syllabus specially made for Igbo.

waec logo
waec logo

About WAEC Syllabus

WAEC Syllabus is a subject outline that contains topics that a candidate intending to seat for an examination for that particular subject is required to cover prior to the exam in order to stand a chance of performing excellently in the exam.

Speaking of WAEC Syllabus for Igbo, It therefore means that it’s an outline that contains all the topics for Igbo that each candidate who enrol for Igbo is expected to cover prior to the examination date. If you intend to sit for JAMB, checkout JAMB Syllabus for all Subjects here.

Other Resources That May Interest You

WAEC Syllabus For Igbo

Without wasting much time, the syllabus for Igbo are as follows:

Aims And Objectives / Preamble

 PREAMBLE

A sound knowledge of the Igbo language, literature and culture is a fundamental need for all who desire the comprehensive knowledge of the Igbo people.Based on this, the Igbo syllabus is designed for candidates studying Igbo. Adequate care has  been taken to ensure that candidates go through the rubrics of the Igbo language.The syllabus covers such important areas of the language as the sound system, grammar, culture, worldview, etc.

OBJECTIVES OF THE SYLLABUS

The objectives of the syllabus are as follows:

 • To enable candidates to speak, read and write Igbo properly and communicate effectively in it;
 • To familiarize them with the sound system, grammatical structures and other features of the Igbo language;
 • To expose the candidates to Igbo culture – customs, institutions, worldview, etc;
 • To provide them with the necessary tools needed for creative writing and appreciation of Igbo language and literature.

SCHEME OF EXAMINATION

The examination shall consist of  two papers, Papers 1 and 2; both of which shall constitute a composite paper and shall be taken at one sitting. The rubrics of the papers shall be written in Igbo. Candidates will be required to answer all the questions in Igbo using the standard orthography metalanguage.

PAPER 1 will consist of sixty multiple choice objective questions all of which should be answered within 1 hour for 60 marks. The paper will have three sections, Sections A, B and C. The questions in the sections will cover the following aspects of the subject:

Section A:       Language

Section B:       Literature

Section C:       Culture

Section A: Language

This will contain thirty multiple choice questions on language distributed as follows:

Comprehension (2 short passages)         –                    10 items

Composition/letter writing                      –                   4 items

Sound system                                          –                   6 items

Grammar                                                 –                   6 items

Translation                                              –                   4 items

30 items

Section B:   Literature

Will contain twenty-two multiple choice questions on literature distributed as follows:

Basic Principles of Literary Appreciation –                 4 items

Oral Literature –                       Prose          –                3 items

Poetry         –                3 items

Drama        –                3 items

Written Literature       –           Prose          –                3 items

Poetry        –                3 items

Drama       –                 3 items

                                                                             22 items

In this section, all questions other than those on Basic Principles of Literary Appreciation will be based on the setbooks for Paper 2.

Section C: Culture

This will contain eight multiple choice questions on culture distributed as follows:

Customs          –                      4 items

Institutions      –                      4 items

8 items

TOTAL: (30+22+8) = 60 items

PAPER 2: Will be a composition test and will also have three sections, Section A, B and C.

The sections will cover the parts of the syllabus indicated below.

Section A:       Language

Section B:       Literature

Section C:       Culture

Candidates will be required to answer six out of the total of thirteen questions to be made available. The paper will take 2 hours to complete and carry 100 marks.

Further details on the structure of the paper as well as its requirements are given below.

Section A: Essay

This section will consist of the following three parts, Parts I, II and III:

Part I     –   Composition/Letter writing

Part II    –   Sound System

Part III   –   Grammar

Part I: Composition/ Letter Writing

Candidates are advised not to spend more than 45 minutes on this section. There will be five topics from the following essay types and candidates will be expected to write on one of them in about 300 words:

 • Narrative;
 • Descriptive;
 • Argumentative;
 • Expository;
 • Dialogue;
 • Debate;
 • Letter writing.

Part II: Sound system

Two questions will be set for candidates to answer one of them. The questions will test candidate’s basic knowledge of the following areas:

 • Igbo Phonemes: Vowels, Consonants, the Syllabic nasal,
 • their production, and
 • their classification.
 • Syllable Structure.

(c)              Sound Processes: vowel harmony, vowel assimilation, vowel                                                     elision and consonants elision.

(d)             Tone and tone notation.

(e)              The Igbo alphabet.

Part III: Grammar

Two questions will be set for candidates to answerly one of them. The questions will test candidate’s knowledge of the following areas:

 • Spelling rules.
 • Word formation.
 • Igbo dialects and Standard Igbo.
 • Loan words.
 • Igbo metalanguage (new words).
 • Word classes: The noun, verb, pronoun, conjunction, preposition, etc.
 • Grammatical categories: tense, number and person.
 • Phrases and Clauses: their types and functions.
 • Sentences: their constituents and types.
 1. Sentences containing Direct and Indirect Speech.
 • Lexis and Structure.
 • Punctuation marks.

Section B: Literature

This section will consist of two parts, Parts I and II as follows:

Part I:   Oral Literature – Prose, Poetry and Drama

Part II: Written Literature – Prose, Poetry and Drama

Part I: Oral Literature

Three questions will be set for this part and candidates will be required to answer only one of them. All questions in this section will be based on the prescribed texts.

In this part, candidates will be required to have basic knowledge of the following:

(a)        Definiton and characteristics of oral Literature

(b)        Classification and functions

(c)        Literary devices

(d)       Folktales (ifo)

(e)        Anecdotes (ụkabụilu)

(f)        Legends (nkọkịrịkọ/akụkọ dike)

(g)        Myths (nkọmịrịkọ/akụkọokike/mmalite)

(h)        Poems (abụ)

(i)         Songs (uri)

(j)         Proverbs (ilu)

(k)        Riddles (agwụgwa)

(l)         Chants (mbem)

(m)       Oral drama (ejije ọnụ)

(n)        Tongue twisters (okwuntụhi)

Part II: Written Literature

Three questions will be set for this part and candidates will be required to attempt only one. All questions in this section will be based on the prescribed texts.

Section C:Culture                

Two questions will be set on culture and candidates will be required to attempt only one.

Candidates should be familiar with Igbo customs and institutions as aspects of the culture.

The following areas will be covered.

CustomsOmenala

(a)i.                  Njirimara ndị Igbo-asụsụ, ejiji, omenala, ekpemekpe , agbambọ, dg.

 1. Ekele ndị Igbo n’oge dị icheiche.

(b)                    Mmemme -ọjị, ịtụ nzụ, ịkwọ aka ụtụtụ, ịgọ ọfọ, dg.

(c)                    Nnabata ọbịa.

(d)                   Ọmụmụ nwa – ile ọmụgwọ, ibi ugwu, ikupụta nwa, ịgụ aha, ịzụ ahịa nwa, ịhụ eze, dg.

(e)                    Nkwenye – ịlọ ụwa, ọgbanje, nrọ, ihi/isi anụ, ịha/ịchụ mmiri, dg.

(f)                    Emume – ọfala, ịbọ ụzọ, ịwa ji/iri ji, igbu ewuukwu,iru mgbede, ịwa akwa, akwamozu, ịgba mkpe, ịgụ afọ, mbarị, ụdara, dg.

(g)                    Egwuregwu – egwu ụmụaka, ịgba/ịchụ oro, ịtụ okwe, ịzụ nchọrọkọtọ, ịkpọ okwe, mgba, ịkpọ ọga, okoso, egwu ọnwa, dg.

(h)                    Nsọala/Arụ – ihensọ, ebensọ, anụnsọ, osisinsọ, ime ibeeṅe.

Institutions – Ewumewu

(a)        Ewumewu ọchịchị – ezinaụlọ, ndị eze ọdịnala, nze na ọzọ, ụmụọkpụ/ụmụada, otu

ọgbọ, otu nzuzo, otu inyomdi, ụmụnna, ogbe, obodo.

(b)        Ewumewu mmekọrịta mmadụ na ibe ya – alụmalụ, ezinaụlọ, ịgọ ọgọ, nwanwa/nwadiala,    ịgba ndụ, ịgba orikọ

(c)        Echichi – Lọọlọ, Iyọm, Ọmụ, Ezeji, Jioke, Atama.

(d)       Abamaba – Mmọnwụ,Ọkọnkọ, Ekpe, Ọmabe, Odo, Dibịa.

(e)        Ewumewu akụnaụba – ike ekpe, iri ekpe, ala na ihe dị na ya.

(f)        Akaọrụ – ịkpụ ụzụ, ịgba nta, ịkụ azụ, ọrụugbo, ịkwa nka, ịkpụ ite, dg.

(g)        Ewumewu ofufe – ịgba afa, ịchụ aja, dg.

(h)        Ngwa ofufe – ọfọ, ikenga, okpesi, ogu, ọtọnsi , dg

(i)         Ihe ofufe – Ndịichie, Arụsị, Ikenga, Ala, Mmụọ mmiri, Arụsị/ Agbara

dịka Ogwugwu, Ahịajiọkụ, Agwụ, Amadịọha, Kamalụ, Agbala, Ibini

Ụkpabị, Ojukwu, Igwekaala, Idemmili, dg.

RECOMMENDED TEXTS FOR WASCCE IGBO

YEAR                    PROSE             POETRY                                  DRAMA

1981-83     Oral     Qmalinze                      Abx Na EgwuregwuQd[nala

Written  Urunwa                      Akpa Uche

JxqObinna                   Eke Nne                                   Obidiya

1987          Oral                                         Abx Na EgwuregwuQd[nala

Written Chinagqrqm                Xtara Nt[                                 Ugomma

1988          Written Obiefuna                     AkpaUche                               AkxFechaa

1989          Written Xwaezuoke                  Akpa Uche                              AkxFechaa

1990          Written Xwad[egwu                 Nkemakqlam                           Obidiya

1998-2000 Oral     Qka Mgba                    MbemnaEgwu Igbo

Written Dinta                            AkqBxNdx                             Qnxkwube

QkpaAkxEriEri            AkpaUche                               OkweAgbaala

2002-2005 Oral     Qmalinze                      Abx Na EgwuregwuQd[nala

Written Jxqchi/Adaeze             Xtara Nt[                                 UdoKaMma

EchicheMiri Emi                      Ajq Obi

2006-10     Oral     Qka Mgba                    Abx Akwamozu

Written IheQjqqGbaaAfq         Echiche                                    NwataBulieNnaYaElu

2011-15     Oral     Mbediogu                    Abu Na Egwuregwu

Written QjaDufuo Dike Uche Bx Akpa             AtxrxGa-EpuMpi

 

LIST OF IGBO TEXTS FOR CONSIDERATION: 2016-2020

ORAL                                                 WRITTEN

PROSE       Ezennxnx                                            Xwa Ad[gh[ Ka Echere

Agxgx M.O.                                        KanxNgozi F.

Eke Na Egwurugwu                           NdidiAmaka

Nwadike I.U.                                       Okoro C.L

Qka Mgba                                           AnxGbaaAjqqsq

Iroaganachi J.                                      Qfqmata C.

Xwa Bx Agha

Nwadike I.U.

QdiXkonaMba

Okebalama C.N.

OkeSoroNgwere

Okechukwu Ihejirika

POETRY    Abx Akwamaozu                                AkqnaUche

Xzqchukwu S                                      Echebima G.N

MbemnaEgwu Igbo                            Akqnuche

Qgbalx F.C.                                          Nwadike I.U

DRAMA                                                                Nke M JiKa

Nwaozuzu G.I.

Amagh[ Igbo AsxOyibo

Okeke C.

Nka D[ naNt[

OkoroEmeka

Afere

Chukwuemeka O.

Ka{ Ma Nke A…..

AgxgxM.O

WAEC Syllabus For Igbo PDF Download

We know you will likely be interested in downloading the PDF of the WAEC Syllabus for Igbo, so we have provided you a link to download it to your phone or computer. Click the link below to download it.

Download Igbo Syllabus.

BEN10

Benjamin Anyigor is a Professional Blogger, Google Adsense Publisher, SEO Expert and the Founder of BENTENBLOG. You can connect with him on Twitter here and Instagram here.

Leave a Comment